Семінар тему: «Вплив інфляції на фінансову стабільність країни: напрями подолання інфляційних явищ в сучасних умовах»

У круглому столі взяли участь д.е.н, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк О.В., к.е.н., професор Івасів Б.С, к.е.н., доцент Стубайло Т.С., викладач Стечишин Т.Б., викладач Прийдун Л.М., члени Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» кафедри банківської справи ТНЕУ.

Із доповіддю на тему: «Особливості розвитку України в умовах переходу до таргетування інфляції» виступила студентка групи БС – 45 Королик Ірина, яка зазначила основні підходи до визначення поняття таргетування інфляції. Доповідач відмітила основні умови переходу до режиму інфляційного таргетування, серед яких: інституціональна незалежність центрального банку; високий рівень кваліфікації аналітиків та надійна статистична база; досконала структура економіки та розвинена фінансова система країни. У доповіді було проаналізовано індекси інфляції в Україні протягом 2000-2010 рр, а також розглянуто негативні характеристики, що гальмують ефективне впровадження механізму таргетування інфляції, такі як: неякісний фінансовий менеджмент в суспільному секторі; недовіра економічних агентів до органів влади; високий рівень доларизації економіки та чутливість економіки до міжнародних потоків капіталу. Доповідач відзначила два правила, які дозволять поєднувати таргетування інфляції з інтервенціями Національного банку України: коригування відсоткових ставок має здійснюватись лише за умов змін динаміки інфляції, а інтервенції мають виконувати роль допоміжного інструмента грошово-кредитної політики.

Із доповіддю на тему: «Таргетування як ефективний метод боротьби з інфляцією» виступив студент групи БС – 31 Гордієнко Володимир, який розглянув цілі центрального банку, відповідно до яких розрізняють п’ять видів монетарної політики. Доповідач відмітив характерні особливості таргетування інфляції в залежності від ступеня коливання показника інфляції; відповідно до прозорості інформації та залежно від характеру таргетування валютного курсу. У доповіді було проаналізовано показники інфляції та ВВП окремих країн світу. Доповідач також зазначив варіанти визначення цільових орієнтирів грошово-кредитної політики центрального банку, зокрема, досягнення стабільності цін; стратегія таргетування грошей; стратегія таргетування інфляції та відмітив останній варіант як пріоритетний для розвинених держав.

Із доповіддю на тему: «Антиінфляційна політика в Україні» виступив студент групи БС – 45 Пастушок Олег, який розглянув мету та основні заходи антиінфляційної політики держави. Доповідач проаналізував індекси споживчих цін і цін виробників промислової продукції за 2009–2010 рр. У доповіді було зазначено основні завдання довгострокової антиінфляційної політики, а саме: погасити інфляційні очікування населення; скоротити бюджетний дефіцит; зменшити вплив зовнішніх чинників та здійснити заходи в сфері грошового обігу. Доповідач відмітив цілі антиінфляційної політики в Україні, серед яких: створення сприятливих умов для виробничої діяльності підприємств; покращення податкової системи; жорсткий контроль за дотриманням антимонопольного законодавства та контроль за курсом валют. У доповіді також було розглянуто методи антиінфляційного менеджменту, зокрема, антиінфляційна стратегія, що об'єднує цілі і методи тривалого характеру, та антиінфляційна тактика, від якої можна чекати результатів у межах порівняно невеликого відрізку часу.

Заслухавши доповіді, учасники наукового семінару взяли активну участь в обговоренні проблеми впливу інфляції на фінансову стабільність країни.

К.е.н., професор Івасів Богдан Степанович відмітив актуальність досліджуваної проблеми в умовах рецесії світової економіки. Доповідач зазначив, що падіння курсу національної валюти, як один із наслідків впливу світової фінансової кризи, мало своєю передумовою зростання грошових доходів населення, яке було не підкріплене зростанням продуктивності праці та обсягів товарного виробництва. Професор також відмітив зростання питомої ваги інфляції витрат в Україні у зв’язку із сировинною орієнтацією економіки нашої держави.

К.е.н., доцент Стубайло Тетяна Семенівна відмітила проблему спрямування коштів комерційних банків у вкладення в боргові зобов’язання держави, а не на кредитування реального сектора економіки.

Д.е.н, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк Олександр Валерійович зазначив, що фінансова стабільність країни визначається її платоспроможністю, тобто збалансованістю доходів та витрат. Професор розглянув перебіг інфляційних процесів в період функціонування золотого стандарту та в умовах використання паперово-кредитних грошей. Також було закцентовано увагу на необхідності помірного збільшення показників інфляції, що в умовах зниження курсу національної валюти стимулюватиме споживчі витрати та сприятиме загальноекономічному зростанню та росту зайнятості.

Студентка групи БС-42 Маслова Тетяна проаналізувала динаміку інфляційних процесів в США та зазначила заходи, які застосовує ФРС для підтримання фінансової стабільності країни.

Підсумував результати наукового семінару д.е.н, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк Олександр Валерійович, який відмітив, що проблема інфляції є одним із найскладніших питань теорії грошей. Професор розглянув необхідність співставлення грошово-кредитної та бюджетно-фіскальної політики держави, що яскраво проілюстрована ситуацією з європейською валютою, а також зазначив, що в розвинутих країнах в умовах жорсткого регулювання цін таке явище як інфляція витрат спостерігатись не буде. Професор також відмітив неспроможність НБУ здійснювати вплив на цінову динаміку в країні через надмірну монополізацію внутрішнього ринку.