22 листопада 2012 року студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» був проведений науковий круглий стіл на тему: «Особливості діяльності банків на міжнародних ринках грошей і капіталів: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії».

Розпочала науковий круглий стіл Голова студентського гуртка Катерина Новацька, студентка групи БС-32, відзначивши, що сучасний світовий грошовий ринок характеризується стрімким розвитком процесів глобалізації і інтеграції, внаслідок чого виникає необхідність в існуванні найрізноманітніших міжнародних фінансових посередників, одним із яких є банки, що забезпечують безперебійний рух грошей і оборот капіталу, фінансування промислових підприємств та зберігання їх заощаджень.

Першою презентувала свою доповідь студентка групи БС-31 Юлія Паленичка на тему: «Загальна характеристика та особливості формування міжнародного фінансового ринку», в якій охарактеризувала міжнародний ринок як феномен товарного виробництва, що переріс національні кордони та основними завданнями якого є здійснення міждержавного пересування товарів, послуг та факторів виробництва. У доповіді також було визначено характерні риси міжнародного фінансового ринку та процесів інтернаціоналізації, внаслідок яких держави значною мірою втратили важелі впливу на рух капіталів.

З доповіддю на тему: «Експансія іноземного капіталу в банківську систему України» виступила студентка групи БС-33 Ірина Колесник, у якій були висвітленні проблеми проникнення іноземного капіталу в національні банківські системи, що набуло широких масштабів і стало переважаючою тенденцією в розвитку світової економіки. Також охарактеризувала наслідки впливу світової фінансової кризи на процеси, пов’язані з рухом капіталу в Україні. Доповідач відзначила, що процес входження іноземних банків на вітчизняний ринок банківських послуг має суперечливий характер, адже незважаючи на ряд позитивних наслідків, супроводжується значними ризиками, тому для протистояння процесу поглинання міжнародними банківськими установами національних, необхідно посилити контроль держави над процесом входження іноземного капіталу в український банківський сектор.

Доповідь на тему: «Роль транснаціональних банків у сучасних глобалізаційних процесах» презентувала студентка групи БС-33 Дана Пелехат, охарактеризувавши процес транснаціоналізації та визначивши його характерні риси, основною з яких є виникнення та функціонування транснаціональних банків, що набули широкого розвитку в другій половині минулого століття та які на сьогодні стимулюють розвиток світової економіки, оскільки дають можливість оптимально розподілити фінансові ресурси у глобальному масштабі. На прикладі узагальнених таблиць, доповідач відобразила діяльність найбільших фінансових центрів, що сконцентровані, відповідно, в трьох основних регіонах: США, Західній Європі та Південно-Східній Азії, та відмітила проблему відсутності в Україні власних транснаціональних банків, що може поставити її у залежність від іноземних фінансових установ, які визначатимуть напрямки та динаміку розвитку банківської системи нашої держави.

Після доповідей учасники круглого столу прийняли участь в обговоренні та доповненнях тематики наукового заходу. Так, на запитання Катерини Новацької про оптимальний рівень частки іноземного капіталу в банківській системі України, студентка групи БС-33 Ірина Колесник вказала про допустимі межі у розмірі 40-45 %, а також зауважила важливість контролю рейтингу іноземних банків, що входять на національний ринок України.

К.е.н, доцент О.Л.Малахова доповнила, що діяльність банків на міжнародних ринках тісно пов’язана із економічним станом їхніх країн, оскільки економічні рейтинги держав на міжнародній арені мають більший рівень довіри, ніж рейтинги банківських установ.

Студент групи БС-33 Тарас Саянчук відмітив, що останніми роками спостерігається зростаюча тенденція залежності найбільших комерційних банків України від іноземного капіталу, особливо російського, що може негативно позначитись на розвитку вітчизняної банківської системи.

У ході обговорення також було визначено, що частка іноземного капіталу в банківській системі США і Японії становить близько 5-8%, в той час як в Естонії 90%, що допомогло державі вистояти у світовій фінансовій кризі 2008-2010 років, а економіка Китаю взагалі закрита від іноземний вливань.

Узагальнюючи результати круглого столу, Голова студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Катерина Новацька підсумувала, зазначивши, що розвиток міжнародного ринку грошей і капіталів сприяє покращенню світової економіки, а ефективне функціонування транснаціональних банків дає можливість оптимально розподілити фінансові ресурси у глобальному масштабі.