24 квітня 2013 року студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Грошова парадигма» був проведений науковий семінар на тему: «Проблеми організації та напрями оптимізації грошового обігу в Україні».

Розпочала науковий семінар Голова студентського наукового гуртка Новацька Катерина. Вона відзначила актуальність тематики наукового заходу, підкреслила значимість грошового обігу для підвищення рівня розвитку економіки держави,  необхідність використання безготівкових розрахунків та представила гостей. На семінарі були присутні к.е.н., доцент З.К. Сороківська, к.е.н., доцент Ю.М. Галіцейська, куратори та учасники наукового гуртка.

Із ґрунтовними та цікавими доповідями на тему наукового семінару виступили: студенти гр. БС-33 Колесник Ірина і Саянчук Тарас та студентка гр. БС-34 Ільчук Оксана.

У доповіді на тему «Сучасні аспекти монетизації економіки та структури грошової маси в Україні» Колесник Ірина акцентувала увагу на забезпеченні усіх економічних суб’єктів країни необхідним обсягом грошових коштів для їх нормального функціонування та оптимальної структури існуючої грошової маси. Доповідач зазначила, що для розвинутих країн рівень монетизації складає 60-80%. Також було зауважено, що важливе практичне значення на рівень монетизації мають чинники, що визначають її динаміку, а також структура грошової маси. Підсумовуючи свою доповідь, Колесник Ірина додала, що рівень монетизації повинен бути оптимальним для забезпечення економічних суб’єктів необхідною кількістю грошей, також насичення економіки грошима повинно супроводжуватись ростом  банківських депозитів, зниженням державного боргу та доларизації української економіки.

Наступною виступала студентка гр. БС-34 Ільчук Оксана із доповіддю на тему: «Стан безготівкових розрахунків: проблеми та шляхи його оптимізації». Вона зауважила, що вітчизняна економіка потребує швидких структурних та технологічних перетворень і водночас вдосконалення механізму безготівкових розрахунків. Також доповідач зазначила, що необхідною умовою проведення безготівкових розрахунків є наявність у платника грошових коштів на рахунку у банку, що забезпечує своєчасне отримання кожним підприємством оплати за поставлену ним продукцію та надані послуги, чим сприяє прискоренню обігу оборотних коштів у розрахунках. Студентка додала, що доцільною є активізація діяльності Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). Підсумовуючи, доповідач зауважила, що для оптимізації безготівкового грошового обігу потрібно збільшити обсяги використання платіжних карток, використання яких є найбільш вигідним як для платника, так і для отримувача коштів і банку.

З доповіддю на тему: «Доларизація: причини, наслідки та проблеми регулювання» виступив студент гр. БС-33 Саянчук Тарас. У своїй доповіді він зазначив основні фактори, що зумовлюють проблему доларизації, такі як: високий рівень фактичної інфляції, державні позики в іноземній валюті та нерозвиненість фінансового ринку. Наслідками негативного впливу доларизації слід зазначити створення паралельного грошового обігу в іноземній валюті, спрощення процесів незаконного відпливу капіталу за кордон, зменшення доходів від емісії національної валюти та інші. Підсумовуючи свій виступ, доповідач відмітив, що державна політика має бути спрямована на забезпечення цінової та курсової стабільності, прогнозованості динаміки обмінного курсу національної валюти, зростання дохідності активів у гривні та ін.

Заслухавши доповіді, всі учасники прийняли активну участь в обговоренні, проте особливу увагу було приділено питанню пошуку шляхів зниження рівня доларизації в українській економіці та запровадженню інноваційних технологій в банківській сфері.


Із завершальним словом виступила Голова гуртка Новацька Катерина, зазначивши, що рівень монетизації є важливим індикатором стану грошової сфери, також одним із головних шляхів оптимізації грошового обороту є збільшення кількості платіжних карток. Водночас, стабільність національної валюти визначає високий рівень довіри до неї як у середині країни, так і за кордоном.