26 березня 2014 року студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Грошова парадигма» було проведено науковий семінар на тему: «Валютний ринок в Україні: проблеми його організації та регулювання».

Першою представила доповідь на тему: «Валютний ринок в Україні» студентка групи ФБС-22 Марія Марусин зазначивши, що успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно здійснювати операції купівлі-продажу валюти. Без такої можливості економічні контрагенти не змогли б реалізувати свої валютні відносини - не мали б іноземної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов'язань та не могли б перетворити одержану валютну виручку в національні гроші для виконання своїх внутрішніх зобов'язань. У ході доповіді Марія Марусин наголосила на тому, що за останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням державою політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки.

З доповіддю на тему: «Аналіз валютного ринку України» виступила студентка групи ФБС-44 Оксана Леськів. Доповідачем була проаналізована динаміка зміни курсу національної валюти до долара США, євро та російського рубля, а також здійснена характеристика операцій із безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України. Результатом проведеного аналізу став висновок, що в цілому стан й прогноз розвитку валютного ринку України вказують на необхідність проведення докорінних змін, впровадження цілого комплексу законодавчих, нормативно-правових і інших заходів з метою вирішення актуальних проблем функціонування даного ринку, процесів інвестування економіки країни й забезпечення інтеграції в систему світового фінансового ринку.

Заключною була доповідь студентки групи ФБС-43 Дани Пелехат на тему: «Державне регулювання валютного ринку в Україні». Доповідачем визначено, що невід’ємною складовою валютного ринку є система валютного регулювання – діяльність державних органів щодо врегулювання міжнародних розрахунків та порядку проведення операцій з валютними цінностями. Одним із найбільш важливих методів регулювання валютної політики є валютна інтервенція. В Україні вона є головним методом НБУ, за допомогою якого здійснюється запобігання зниженню (підвищенню) валютного курсу гривні. Студенткою зроблено висновок, що для стимулювання розвитку валютного ринку і зміцнення національної валюти, державне регулювання має ґрунтуватися на зниженні ролі іноземних валют. Для цього потрібно: знизити частку операцій з доларом; забезпечити прозорість дій НБУ; стимулювати банки для проведення реструктуризації валютних кредитів шляхом зміни валюти зобов’язання з іноземної на національну, що зменшуватиме рівень доларизації. Лише повний комплекс обдуманих заходів НБУ може зміцнити валютний ринок та національну валюту України.

Заслухавши доповіді, члени гуртка та всі присутні перейшли до обговорення тематики наукового семінару.

К.е.н., доц. О. Л. Малахова зазначила, що зміни на валютному ринку відбуваються динамічно, а також проаналізувала думки науковців щодо гнучкого валютного курсу. Крім того наголосила, що доларизація й досі залишається негативним явищем для економіки України.

Тарас Саянчук, студент групи ФБС-43, наголосив на тому, що НБУ повинен зменшити контроль над банківською діяльністю, зокрема й над здійсненням валютних операцій банків.

Підсумувала обговорення наукового заходу Голова студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Катерина Новацька, зазначивши, що стабільна діяльність валютнoгo ринку і надійний кoнтрoль за ним є неoбхідними для фoрмування пoвнoціннoї ринкoвoї екoнoміки. Тому існує неoбхідність стимулювання націoнальнoгo валютнoгo ринку шляхoм прoведення належних захoдів регулюючими oрганами та вдoскoналення валютнoгo закoнoдавства для рoзширення ринку та зміцнення йoгo пoзицій.