9 квітня 2014 року відбулися Дні науки в ТНЕУ і в рамках університетської конференції на факультеті банківського бізнесу працювала секція №4 «Кредитна система України в умовах подолання світової фінансової кризи».

Учасниками конференції стали представники обох студентських наукових гуртків – «Банківський аналітик» та «Грошова парадигма», студенти факультету банківського бізнесу і Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, а також професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи. Загалом, на науковому заході з доповідями виступило 12 студентів.

 

Першою представила свою доповідь на тему: «Інфляційні процеси в Україні і їх регулювання у 2014 році» студентка групи ФБС-31, учасник наукового гуртка «Грошова парадигма» Катерина Вихристюк. Доповідачем було зазначено те, що інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, адже негативно впливає на всі сторони життя суспільства. Вона знецінює результати праці та заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям й економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систему, провокує втечу національного капіталу за межі країни, ослабляє національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету.

Наступною виступила Лілія Крученик, студентка групи ФБС-31, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик» з доповіддю про основні проблеми та методи підвищення капіталізації банків України. Перш за все доповідачем було розглянуто дефініцію «капіталізація» і наведено основні ефекти від підвищення її рівня в банках України. Також вагоме місце в доповіді було відведено аналізу нормативів капіталу, зокрема динаміці показників дотримання нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу, адекватності регулятивного капіталу та співвідношення  регулятивного  капіталу  до  сукупних активів станом на березень 2014 року. На основі цього Лілією Крученик було виокремлено три джерела підвищення рівня капіталізації: внутрішні (прибуток та проведення збалансованої і стабільної дивідендної політики), зовнішні (продаж акцій, продаж активів та залучення субординованого боргу), непрямого впливу (злиття та поглинання банків, переоцінка основних засобів).

З доповіддю на тему: «Особливості організації валютного ринку в Україні» виступила студентка групи ФБС-22, учасник наукового гуртка «Грошова парадигма» Марусин Марія. Доповідачем виявлено, що згідно з прогнозами Національного банку України, загальному розвитку валютного ринку протягом 2014 буде притаманна низка вже існуючих тенденцій, а також ефективністю зусиль, спрямованих на поглиблення структурних перетворень у вітчизняній економіці. Суттєвий вплив на динаміку загального балансу попиту та пропозиції іноземної валюти матимуть заплановані обсяги платежів за зовнішніми борговими зобов’язаннями, а також структура їх фінансування. При цьому розмір надходжень за зовнішніми кредитами значною мірою впливатиме на загальний стан не лише рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій, але й всього платіжного балансу.

Про шляхи підвищення конкурентоспроможності українських банків в умовах фінансової нестабільності доповіла студентка групи ФБС-21, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик» Марія Вільшанська. Під час доповіді були проаналізовані поняття «конкурентоспроможність» та «конкурентоспроможність банку», а також зазначено основні фактори впливу на конкурентоспроможні позиції банківських установах. Відтак для підвищення рівня здатності до конкуренції банків, необхідно забезпечити: якісний банківський менеджмент, депозитні ставки вище ринкових, розширення філіальної мережі, вдосконалення сервісу обслуговування клієнтів тощо. Також потрібне вдосконалення інноваційного процесу у вітчизняних банківських установах, наприклад, за одним із трьох варіантів: «Інновація – прорив», «Інновація – удосконалення» або «Інновація – модифікація».

Павло Василина, студент групи ФБС-32, учасник наукового гуртка «Грошова парадигма» виступив з доповіддю на тему: «Залучені ресурси банку: сучасний стан та перспективи розвитку». Студентом зазначено, що сучасні умови вимагають не лише створення нових видів депозитів, а й потрібно щоб вони були перспективними і цікавими для клієнтів. Для цього треба встановити оптимальну ставку процента, термін вкладу, можливість поповнення та дострокового зняття коштів, які би зацікавили і були доступними для клієнтів. Така політика новітніх видів депозитів є єдиним способом утримати банками свою ліквідність, розрахуватися із своїми зобов’язаннями і показати позитивний результат діяльності.

Наступним виступив студент групи ФБС-43, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик» Віталій Палій з доповіддю на тему: «Взаємодія грошово-кредитної та фіскальної політики та їх вплив на економічний розвиток України». Доповідач визначив основні проблеми поєднання різних підходів до проведення аналізованих видів політик та виокремив заходи для виходу України з внутрішньої економічної кризи, серед яких зазначив: розвиток внутрішнього виробництва шляхом впровадження дієвих державних програм розвитку суспільно-важливих галузей економіки, спільне фінансування заходів з енергозбереження та імпортозаміщення, узгодження заходів щодо виявлення конвертаційних центрів та боротьба з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом.

З доповіддю на тему: «Аналіз валютного ринку України» виступила студентка групи ФБС-44, учасник наукового гуртка «Грошова парадигма» Оксана Леськів. Доповідачем була проаналізована динаміка зміни курсу національної валюти до долара США, євро та російського рубля, а також здійснена характеристика операцій із безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України. Результатом проведеного аналізу став висновок, що в цілому стан й прогноз розвитку валютного ринку України вказують на необхідність проведення докорінних змін, впровадження цілого комплексу законодавчих, нормативно-правових і інших заходів з метою вирішення актуальних проблем функціонування даного ринку, процесів інвестування економіки країни й забезпечення інтеграції в систему світового фінансового ринку.

Проблеми грошового обігу та способи його регулювання проаналізувала у своїй доповіді Лілія Зінько, студентка групи ФБС-22, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик». Так, найголовнішою проблемою грошового обігу і всієї фінансової системи є інфляція. Для зниження наслідків її впливу варто застосовувати три групи методів державного регулювання грошового обігу: адміністративні (граничні величини розрахунків готівкою між юридичними особами, державні стандарти, норми, ліцензії, квоти, санкції), економічні (використовують з метою створення економічного середовища, яке спонукає суб'єктів ринку діяти в необхідному для суспільства напрямі та розв'язувати завдання соціально-економічного розвитку країни), змішані (застосовуються в процесах інтервального впорядкування взаємних відносин).

Студентка групи ФБС-33, учасник наукового гуртка «Грошова парадигма» Ольга Павлова представила доповідь на тему: «Іноземний капітал та вплив його на банківську систему України». Доповідачем було підкреслено, що вплив іноземного капіталу на розвиток національної банківської системи досить неоднозначний. З одного боку, прихід іноземного капіталу у вітчизняну банківську систему означає додаткові ресурси для активних операцій, кредитування нашої економіки і громадян. Але, з іншого - виникає і небезпека, адже маючи сприятливіші стартові умови, передусім у сфері капіталізації, іноземні банки можуть витіснити з ринку українські, як уже сталося в деяких східноєвропейських країнах.

Олег Сивик, студент групи ФБС-21, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик» доповів про депозитну політику вітчизняних банків в сучасних умовах, ґрунтуючись на аналізі структури депозитів за ознакою резидентності з врахуванням динаміки обсягів вкладів. Відтак доповідач зазначив про важливість цінових та нецінових методів управління залученими коштами банку, при цьому перші використовують процентну ставку як основний метод, а другі базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок. Олег Сивик також виокремив ряд заходів, що мають бути здійснені НБУ з метою впливу на тенденції залучених ресурсів у банківську систему України, зокрема: тимчасове обмеження знаття вкладів в іноземній та національній валюті; введення податку на дострокове зняття депозитів з банківських рахунків; рефінансування банків, що частково втратили свої резерви через масове зняття депозитів, за умов, часткового обмеження банківської активності (надання кредитів без забезпечення).

Студентка Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Лідія Захарчук виступила з доповіддю на тему: «Грошово-кредитна політика банків в період політичної нестабільності в Україні». Доповідач провела аналіз динаміки рівня показників інфляції і ВВП в Україні за останні роки, на основі чого нею було визначено основні інструменти впливу грошово-кредитної політики – відсоток, пропозиція грошей, грошова одиниця. Також спад показників в усіх сферах економіки за 2013-січень 2014 роки визначають такі основні тенденції на 2014 рік: усунення корупції, підвищення незалежності НБУ, захист вкладників банків тощо, а також конкретні дії в рамках грошово-кредитної політики – це заходи купівлі-продажу іноземної валюти, збільшення клієнтської бази, структурні зміни.

Тарас Саянчук, студент групи ФБС-43, учасник наукового гуртка «Грошова парадигма» представив доповідь на тему: «Хмарні обчислення як технологія спрямування стратегій банків ХХІ століття». Студентом було зазначено, що хмарні обчислення в інформатиці - це модель забезпечення повсюдного і зручного мережевого доступу на вимогу до загального «басейну»  конфігуруючих обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж передачі даних, серверів, пристроїв зберігання даних, додатків і сервісів - як разом, так і окремо), які можуть бути оперативно надані з мінімальними експлуатаційними витратами і зверненнями до провайдера. Основною перевагою їх є те, що споживачі  можуть значно зменшити витрати на інфраструктуру інформаційних технологій (у короткостроковій і середньостроковій перспективі) і гнучко реагувати на зміни обчислювальних потреб, використовуючи властивості обчислювальної еластичності хмарних послуг.

У процесі роботи секційного засідання доповідачі відповідали на численні запитання учасників та провели активну дискусію щодо піднятих питань. Зокрема Тетяна Палешник, студентка групи БС-44, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик», звернула увагу на те, що зазвичай шляхи подолання інфляції формулюються відповідно до показників Державного комітету статистики України, проте в державі помітною є тенденція до прихованого знецінення грошової одиниці та зменшення її купівельної спроможності. Відтак необхідно встановлювати механізми зменшення рівня інфляції згідно реальних економічних показників.

Студент групи БС-43, учасник наукового гуртка «Грошова парадигма» Тарас Саянчук відмітив ситуацію відтоку вкладів з українських банків на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, тобто загострюється проблема капіталізації банківських установ. Тому, на його переконання, необхідно розглянути встановленні нормативи капіталу у відповідності до реалій функціонування банків і передбачити можливість коригування їх показників.

Зауважила про проблеми знецінення національної валюти Анастасія Шкатула,студентка групи ФБС-44, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик». Лідія Захарчук, студентка Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, закцентувала увагу на тому, що основна проблема на сьогодні полягає у масовій конвертації населенням гривневих заощаджень в іноземні, що потребує контролю для створення умов короткострокового прогнозування ситуації на ринку валютних цінностей. Також відзначила необхідність фінансування і допомоги вітчизняним товаровиробникам для врегулювання діяльності в різних секторах української економіки. Проте в контролюючих органах України недостатньо коштів для здійснення таких заходів, а запозичення з-за кордону за сучасних умов може негативно вплинути на загальний стан економіки.

Про необхідність реклами як чинника підвищення рівня конкурентоспроможності банку зауважила студентка групи ФБС-44, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик» Оксана Леськів. На сьогодні особливо важлива популяризація банківських установ через різні види піар-заходів, зокрема в мережі Інтернет.

Студент групи ФБС-21, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик», Олег Сивик надав інформацію про те, що керуючі органи НБУ прийняли рішення про відміну податку на дохід від депозиту, що може позитивно вплинути на обсяги залучених ресурсів банків.

О.Л. Малахова, к.е.н, доцент кафедри банківської справи повідомила, що на сьогодні декларування доходів фізичних осіб здійснюється з врахуванням відсотків від депозитів, тобто це варто розцінювати як обхідний шлях для оподаткування додаткового доходу громадян України. Також зауважила, що український ринок банківських послуг є досить специфічним і значними є проблеми довіри до органів регулювання економіки і підвищення фінансової грамотності населення.

Важливість зменшення рівня доларизації в Україні відмітив Іван Шматько, студент групи ФБС-44, учасник наукового гуртка «Банківський аналітик». Студент вважає, що на сьогодні досить актуальним є питання якими заходами вирішувати дану проблему – економічними чи адміністративними, які з них матимуть менш негативний вплив на заощадження населення. Крім того зауважив, що депозитна політика банків повинна ґрунтуватись не лише на постановах НБУ, а й врахувати ситуацію на міжбанківському ринку та динаміку процентних ставок на ньому.

Проблему активного залучення коштів вітчизняними банками і необхідності створення сприятливих умов для даного процесу прокоментувала Т.С. Стубайло, к.е.н., доцент кафедри банківської справи, зазначивши, що при цьому постає питання ефективного використання ресурсів, яке має покривати відсоткові ставки за залученими депозитами.

За результатами роботи секції було зроблено відповідні висновки щодо ефективності застосування НБУ інструментів грошово-кредитного регулювання, вдосконалення діяльності депозитного ринку України, впровадження інноваційних банківських технологій і підвищення рівня конкурентоспроможності банківських установ, а також впливу макроекономічних показників на динаміку депозитних операцій банків.

За результатами секційних виступів грамотами за найкращі роботи було нагороджено таких студентів: за 1-ше місце – Оксана Леськів, за ІІІ місце – Марія Марусин та Марія Вільшанська.

Вітаємо учасників студентської конференції та бажаємо їм подальших успіхів на науковій ниві!