14 квітня 2009 р. в рамках Днів науки відбулась студентська наукова конференція

Активну участь взяли у студентській науковій конференції ТНЕУ «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації» у секції №4 « Кредитна система України в умовах економічної кризи», 20 членів Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» .

На конференції були присутні  д.е.н., професор, завідуючий кафедрою банківської справи О.В. Дзюблюк,   к.е.н., доцент Г. Р. Балянт,   к.е.н., професор Б. С. Івасів, к.і.н., доцент Г. М. Марковецька, к.е.н., доцент Я. І. Чайковський, к.е.н., доцент Н. Д. Галапуп, к.е.н., доцент С. О. Краснов,   ст. викладач З. К. Сороківська, ст. викладач  В. В. Комар, викладач Ю. М. Галіцейська,   к.е.н., викладач Р. В. Михайлюк, викладач Л. М. Прийдун,   аспірант Г. М.  Забчук та к.е.н., доцент, декан ФББ В.О. Ткачук.

З доповідями виступили 7 студентів-членів Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма»:

Топоровська В. « Роль та перспективи банківської системи в економіці України».

Студентка зазначила, що на сьогодні найбільшими проблемами банківської системи є відсутність збалансування між активами та пасивами банків, відплив депозитів, зниження довіри до банківської системи тощо. Доповідач виокремила основні методи відновлення платоспроможності вітчизняних банків та способи стабілізації фінансового сектору та економіки загалом.

Божагора М. « Вплив світової фінансової кризи на банківську систему Угорщини».

Студентка зазаначила, що Угорщина є однією з найбільш постраждалих держав від світової фінансової кризи. Причинами такого становища є великий державний борг країни та бюджетний дефіцит. Нестабільність в Угорщині зумовлена також відлунням банківської кризи 2006 року. Шляхи виходу з кризи сходяться на зовнішніх запозиченнях держави, а також проведенням ефективної внутрішньої політики (регулювання норми резервування комерційних банків, скорочення соціальних виплат, збільшення податкового навантаження, антиінфляційна політика тощо).

Поврознік Н. «Антиінфляційна політика України у світлі фінансової кризи».

Інфляційні процеси супроводжують економічний розвиток України починаючи з 90-х років минулого століття. Донедавна зростаючі темпи інфляції свідчили про неефективну монетарну політику НБУ. Проте, останнім часом ми спостерігаємо падіння рівня інфляції на 1, 4 %, що пояснюється скороченням темпів кредитування.

Дадак Р. «Дискусійні питання навколо впровадження амеро».

Ідея спільної американської валюти країн США, Канади та Мексики виникла ще у 1944 році. Проте, згодом вона втратила свою популярність і втілення її в реальність не відбулося. Сьогодні, у зв’ язку з фінансовою кризою у США, яка поширилася на весь світ, заміна долара, який втрачає свою купівельну спроможність, на більш стабільну валюту знову породили чутки про впровадження амеро. Дискусійними залишаються питання про особливості заміни долара США на нову валюту та стан золотовалютних резервів більшості країн, оскільки долар є загальновизнаною світовою валютою.

Матлага Л. «Проблеми реалізації монетарної політики в умовах фінансової кризи».

Проведення монетарної політики та контроль за її здійсненням проводить НБУ. У 2008 році на корпоративні цілі банківського сектору було направлено 5 млрд. доларів США, що засвідчує неефективну політику центробанку в даному питанні. На сучасному етапі монетарна політика в Україні зводиться до рефінансування комерційних банків, операцій на валютному ринку. Антикризова політика повинна будуватися на заходах системного впливу (заміни зовнішніх ресурсів внутрішніми, посиленням урегульованості валютного ринку тощо).

Горбова І. «Динаміка розвитку інфляційних процесів та безробіття в умовах фінансової кризи»

У 2008 році нестабільні макроекономічні показники зумовили падіння фінансового ринку України. Зменшення  темпів зростання  грошової маси, скорочення обсягів виробництва, збільшення безробіття, інфляція – все це свідчить про наростання негативних явищ у вітчизняній економіці. Студентка навела шляхи подолання інфляційних процесів, серед яких виділила обмеження імпорту, скорочення витрат населення.

Савчин О. « Зростання кредитного ризику як наслідок світової економічної кризи».

Важливу роль у задоволенні потреб населення відіграє споживчий кредит. На сьогодні простежується така ситуація, коли в структурі споживчих кредитів близько 70% є проблемними, тобто такими, які мають високий рівень ризику неповерненості. Причинами кредитних ризиків є падіння купівельної спроможності національної грошової одиниці, скорочення виробництва, збільшення рівня безробіття тощо.

За найкращу доповідь нагороджено грамотою ІІ ступеня Топоровську Валенртину.