27 травня 2009 року відбувся круглий стіл на тему: «Інфляція: причини та соціально-економічні наслідки»

У круглому столі взяли участь заступник начальника управління, начальник центру інформатизації НБУ Спільник М.Є., к.е.н., професор Івасів Б.С,   к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., к.е.н., доцент Стубайло Т.С. викладач    Прийдун Л.М., члени Студентськго наукового гуртка « Грошова парадигма»     кафедри банківської справи ТНЕУ.

Із доповіддю на тему: «Динаміка розвитку інфляційних процесів та безробіття в умовах фінансової кризи» виступила студентка групи БС-31 Горбова Інна, яка проаналізувала основні причини та передумови виникнення інфляції в Україні. У доповіді було зазначено заходи щодо подолання інфляції та зменшення рівня безробіття, а саме: застосування антиінфляційних заходів структурного характеру; розробка механізмів заміщення зовнішніх запозичень внутрішніми ресурсами; посилення спроможності фінансового сектору до ринкової “стерилізації” частини надлишкової грошової маси, що знаходиться на руках у населення; активізація заходів щодо регулювання та обмеження небажаного імпорту та інші.

Із доповіддю на тему: «Антиінфляційна політика України в світлі фінансової кризи» виступила студентка групи БС-33 Поврознік Ніна. Доповідач  проаналізувала фактори, що впливають на розвиток інфляційних процесів, а також здійснила критичну характеристику антиінфляційної політики уряду та НБУ. У доповіді було узагальнено заходи щодо підвищення ефективності проведення цієї політики, а саме: застосування ринкових інструментів для приборкання коливань цін на окремі товари та послуги; розробка план-графіку підвищення тарифів суб'єктами господарювання на місцевому рівні;   узгодження дій уряду та НБУ.

Із доповіддю на тему: «Монетарна політика НБУ в умовах фінансової кризи» виступила студентка групи БС-31 Матлага Лілія, яка проаналізувала основні принципи грошово-кредитної політики та особливості використання інструментів монетарної політики в умовах кризи. У доповіді було зазначено основні антикризові заходи НБУ та першочергові напрями для стабілізації інфляційних процесів, зокрема такі як: розробка механізму забезпечення політичної стабільності і ясної концепції роботи уряду; удосконалення інструментарію регулювання ліквідності  комерційних банків та здійснення структуризації збільшення грошової пропозиції; розробка механізму заміщення зовнішніх запозичень внутрішніми ресурсами.

Професор Івасів Б.С. відзначив відсутність єдиної економічної політики уряду та програми монетарної політики НБУ, наслідком чого є незлагодженість грошово-кредитної політики.

Доцент Стубайло Т.С. запитала про узгодженість дій НБУ та уряду.

Начальник центру інформатизації НБУ Спільник М.Є відповів, що узгодженості дій уряду та НБУ не можливо досягнути, поки в Україні економічні рішення будуть підпорядковуватись політичним, а також відмітив, що не доцільно здійснювати стабілізацію цінової політики лише інструментами НБУ, а тому спільність дій з урядом є пріоритетним завданням в сучасних умовах.

Професор Івасів Б.С доповнив, що передумовами та причинами виникнення інфляції в Україні є: невідповідність підвищення доходів населення темпам підвищення продуктивності праці; ціни виробників зростали швидшими темпами, ніж споживчі ціни; інфляція витрат виникла внаслідок збільшення витрат не тільки в сировинно-енергетичній сфері, а й необдуманого підвищення витрат на утримання управлінського апарату та інше. Також основною причиною, що спровокувала інфляцію в Україні, професор відмітив необдуману ревальвацію гривні, яка спровокувала масовий відтік валюти з країни, а згодом і необдуману девальвацію національної валюти, що спричинило відтік депозитних коштів з банківської сфери.

Начальник центру інформатизації НБУ Спільник М.Є зазначив, що на даний час розроблено інструментарій регулювання ліквідності комерційних банків та відмітив, що криза призводить до структурних змін, а тому будемо спостерігати очищення економіки загалом та банківського сектору зокрема від недостатньо стійких та неконкурентоспроможних її елементів, що позитивно вплине на стабілізацію фінансово-економічної ситуації в державі.

Підсумував результати круглого столу професор Івасів Б.С., який покритикував дії НБУ та уряду щодо проведення політики кредитної рестрикції, яка діє лише на грошову масу, а не на економічні показники загалом. Професор зауважив, що для мінімізації негативних явищ в економіці України та інфляційних процесів, потрібна, насамперед, узгодженість дій уряду та НБУ щодо здійснення чіткої єдиної та прозорої політики, а також проведення своєчасних та адекватних регулятивних та наглядових заходів.