Відбувся науковий круглий стіл кафедри банківської справи спільно з студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» на тему: «Грошово – кредитна політика центрального банку та її вплив на сучасний економічний розвиток».

Зі вступним словом виступила куратор гуртка, к.е.н., доцент Балянт Ганна Романівна, яка відмітила актуальність обговорення даної теми, визначила основні проблеми реалізації грошово-кредитної політики Національним банком України, оголосила напрямки роботи даного заходу.

 

З доповіддю «Формування грошово – кредитної стратегії НБУ» виступила  Гураль Іванна, в якій охарактеризувала стратегію грошово-кредитної політики, котра повинна базуватись на адекватній оцінці стану економіки, особливостях розвитку банківської системи та фондового ринку, інституційному забезпеченню монетарної політики, характері взаємозв’язків макроекономічних і монетарних параметрів, ефективності чинного законодавства. Іванна прокласифікувала стратегічні цілі грошово-кредитної політики, серед яких виділила зростання виробництва, зайнятості, стабілізація цін, збалансування платіжного балансу. Доповідач зробила порівняльний аналіз кейнсіанської та монетаристської моделей реалізації грошово-кредитної політики. Підсумовуючи, студентка зазначила напрями удосконалення системи валютного регулювання, які мають базуватись на поступовому послабленні керованості валютного ринку та на забезпеченні більшої гнучкості обмінного курсу.

Гордій Неля виступила із доповіддю «Грошово-кредитна політика НБУ в умовах економічної кризи».  Cвою доповідь студентка розпочала із ґрунтовного аналізу динаміки реального ВВП, обсягу експорту товарів та послуг, реальних доходів населення, рівня безробіття та динаміки середньозваженої процентної ставки за операціями рефінансування НБУ за 2006-2010 рр. Також доповідачем було запропоновано заходи щодо стабілізації стану валютного ринку, зокрема шляхом проведення валютних інтервенцій та валютних аукціонів, введенням обмежень на готівковому валютному ринку, обмеженням кредитування в іноземній валюті контрагентів. Підсумовуючи, Неля відмітила чинники підвищення ефективності монетарної політики НБУ, серед яких виділила визначення пріоритетних цілей монетарної політики, підвищення інструментальної незалежності НБУ та збільшення строку повноважень Голови Національного банку, внесення законодавчих змін щодо можливості використання центробанком власних макроекономічних прогнозів при розробці та здійсненні монетарної політики.

Маслова Тетяна в доповіді «Монетарна політика Європейського центрального банку у сучасних умовах» визначила ключові вектори економічної політики Європейського Союзу та проаналізувала цілі та інструменти монетарної політики Європейського центрального банку, такі як операції на відкритому ринку, постійно діючі механізми рефінансування, мінімальні резервні вимоги. Тетяна охарактеризувала механізм монетарної трансмісії ЄЦБ, проаналізувала динаміки економічного зростання, зайнятості, інфляції та дефіцитів державних бюджетів країн зони євро за 2008-2010 роки та виділила основні дестабілізуючі фактори розвитку європейської економіки, серед яких: недостатньо ефективна фіскальна дисципліна периферії; відсутність єдиного фіскального агентства та єдиного боргового ринку єврооблігацій; присутність у банківській системі ЄС проблемних активів, що негативно впливають на банківський баланс; політична нестабільність ряду країн ЄС. Підсумовуючи, доповідач запропонувала напрями можливого вирішення економічних проблем європейської економіки у контексті взаємоузгоджених монетарної та фіскальної дисциплін.

К.е.н., доцент Адамик Богдан Петрович доповнив, що на даний час Центральний банк зосереджує свою діяльність на стабільності валютного курсу та охарактеризував динаміку зміни виділених коштів центробанком на цілі рефінансування, закцентувавши увагу на їх незначному обсягу.

Підсумував результати наукового круглого столу завідуючий кафедрою банківської справи, д.е.н., професор Дзюблюк Олександр Валерійович, зазначивши, що НБУ планує відпустити валютний курс у вільне плавання та перейти до таргетування інфляції. Також професор вказав на надлишкову ліквідність банківських установ приблизно в 24 млрд. гривень, причиною чого є неможливість банками в сучасних умовах кредитувати суб’єкти господарювання та населення, тому всі ресурси, в більшості випадків, спрямовуються на спекулятивні операції. На думку Олександра Валерійовича, задля покращення ситуації в країні необхідністю виступає реалізація певних заходів, зокрема таких як стабілізація національної валюти і грошової системи, стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки. Підсумовуючи, професор  відмітив актуальність тематики наукового круглого столу та подякував доповідачам за цікаві та ґрунтовні виступи.