22 лютого 2012 року студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» було проведено круглий стіл на тему «Особливості формування ресурсного потенціалу банків в сучасних умовах»

У круглому столі взяли участь завідуючий кафедрою банківської справи, д.е.н., професор О.В. Дзюблюк, д.е.н., професор Т.О. Кізима, к.е.н., доцент З.К. Сороківська, к.е.н., викладач Ю.М. Галіцейська, викладач Л.М. Прийдун,  здобувач  Л.О. Матлага, дирекор ТФ ПАТ “Кредобанк” І.Б. Кирич, директор ТВ ПАТ АКБ “Львів” В.С. Гнатів, куратори гуртка к.е.н., доцент О.О. Іващук, к.е.н., доцент О.Л. Малахова та члени студентського наукового гуртка “Грошова парадигма”.


Відкрив засідання круглого столу Голова студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Гордієнко Володимир, відзначивши актуальність обраної тематики наукового заходу та необхідність впровадження раціональної ресурсної політики банківських установ, особливо в сучасних умовах їх функціонування.

 

Із ґрунтовними доповідями виступили учасники студентського наукового гуртка. Зокрема, студентка групи БСм-52 Леськів Галина в доповіді на тему «Теоретичні аспекти формування ресурсної бази комерційних банків» особливу увагу приділила економічній сутності поняття «банківські ресурси» у макро- та мікроекономічному аспектах, проаналізувала ресурсну базу комерційних банків та основні джерела її наповнення. Доповідачем було закцентовано увагу на визначальній ролі ресурсів в діяльності банківських установ, від обсягу і структури яких залежать масштаби і види здійснюваних ними активних операцій, а, отже, й розміри доходів і прибутків, а також відмічено незначну частку власних коштів в ресурсній базі банків. Підсумовуючи, Леськів Галина підкреслила, що вітчизняним комерційним банкам необхідно нарощувати обсяги ресурсів, що сприятиме розвитку їх діяльності.

Студентка групи БС-41 Ситнікова Анастасія у своїй доповіді на тему «Аналіз сучасного стану та проблем формування ресурсів банками України» проаналізувала основні проблеми діяльності банків, що негативно впливають на формування їх ресурсної бази, а саме: валютні дисбаланси; переважне домінування короткострокових і незначна частка довгострокових ресурсів; невідповідність строків залучення ресурсів з термінами їх розміщення. Доповідач зазначила, що загалом спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів залучених банками коштів від фізичних осіб, що свідчить про поступове відновлення довіри населення до фінансових установ. У доповіді було також проаналізовано обсяги власних коштів банків в ресурсній базі, зміни обсягів зобов’язань у розрізі груп комерційних банків; розподіл структури їх депозитного портфелю за секторами економіки. Анастасія Ситнікова зауважила, що формування та реалізація ефективної ресурсної політики банківської установи значною мірою залежить від збалансованості валютного кошика розміщених ресурсів та зміни процентних ставок за вкладами. Також доповідачем було запропоновано методи збільшення клієнтської бази банків, зокрема за допомогою розвитку нових видів депозитів, стимулювання залучення ресурсів через підвищення та диференціацію процентних ставок, розвитку спектру додаткових послуг вкладникам та підвищення якості їх обслуговування.

Заслухавши доповіді, учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні  особливостей формування ресурсного потенціалу банків.

Так, д.е.н., професор Т.О. Кізима відмітила доцільність запровадження комерційними банками супровідних додаткових послуг вкладникам як одного із найоптимальніших та найдієвіших на сьогоднішній час методів їх залучення.

К.е.н., доцент О.Л. Малахова проаналізувала відсоткові ставки за депозитами провідних банків України, відмітивши, при цьому, тенденцію до зниження проценту за вкладами в європейських банківських установах. Також зауважила, що в структурі депозитного портфелю вітчизняних банків строкові вклади в іноземній валюті, в порівняні із національною, займають досить значну частку.

Директор Тернопільського відділення банку «Львів» В.С. Гнатів відмітив, що в деяких банківських установах США практикується залучення вкладів без виплати процентної винагороди клієнтам, що дає змогу забезпечити їм свою діяльність практично безкоштовними ресурсними коштами, тоді як в Україні, в зв’язку із значною відсотковою ставкою, банкам не вигідно залучати дорогі довгострокові ресурси.

Завідуючий кафедрою банківської справи, д.е.н., професор О.В. Дзюблюк зазначив, що незначна частка довгострокових вкладів в гривні свідчить про недовіру до національної валюти з боку юридичних та фізичних осіб. А також відмітив спотвореність депозитного портфелю банків в іноземній валюті, в якому практично однакові частки займають вклади на вимогу, депозити до 1 року та від 1-2 років, більшість з яких є вкладеннями в доларах США. Проте, в такій ситуації, значною мірою спостерігається вина самих банків, які вели непродуману кредитну політику, орієнтовану на іноземну валюту, задля забезпечення якої  їм необхідні були валютні ресурси. Професор О.В. Дзюблюк зауважив, що без іноземного капіталу, який, до прикладу, сприяв економічному розвитку Китаю та КНР, неможливе й економічне зростання України, задля чого необхідні значні іноземні інвестиційні вкладення, що забезпечать додаткову капіталізацію вітчизняної банківської системи.

Здобувач кафедри банківської справи Л.О. Матлага відзначила, що частка іноземного капіталу в банківській системі країни є досить значною, що загрожує залежністю вітчизняних банків від іноземних. Для запобігання цьому, необхідністю виступає визначення прийнятного рівня присутності іноземних банків в Україні.

Підсумовуючи роботу учасників круглого столу, Голова гуртка Гордієнко Володимир, подякував всім присутнім за цікаву дискусію та обговорення проблем та методів забезпечення ефективного формування ресурсної бази вітчизняними комерційними банками.