Науковий семінар на тему: «Проблема управління банківськими ризиками та напрями їх вирішенння»

Робота наукового семінару розпочалася з доповіді студентки четвертого курсу Юрковської Юлії на тему: «Теоретичні засади управління банківськими ризиками». Доповідач розглянула поняття банківських ризиків, а також їхню класифікацію, зазначила необхідність та мету управління ризиками комерційного банку. У доповіді було відзначено основні завдання ризик-менеджменту, серед яких: пояснення природи управлінської праці в галузі ризикології; встановлення причинно-наслідкових зв'язків в управлінських процесах; виявлення умов, за яких спільна праця виявляється найбільш ефективною. Серед переваг ризик-менеджменту Юля відмітила: покращення ефективності діяльності комерційного банку; оптимальне використання ресурсів; збільшення відкритості діяльності керівництва; забезпечення вищого керівництва стислим оглядом головних ризиків; надання менеджерам ефективної і послідовної методології вивчення ризиків; покращення ведення обліку комерційним банком.

Актуальній проблемі управління кредитними ризиками банків в кризовий період присвятила свою доповідь студентка групи БСм-51 Божагора Марія. Доповідач зазначила причини зростання кредитного ризику в умовах фінансової кризи, серед яких: агресивна кредитна політика; нагромаджені валютні ризики; неможливість залучення коштів на зовнішніх ринках, а також проаналізувала структуру наданих кредитів за видами валют та строками погашення протягом 2009-2010 рр. Доповідачем були розглянуті негативні наслідки підвищення рівня кредитного ризику для банківської системи України, зокрема: погіршення якості кредитних портфелів банківських установ; зниження прибутковості діяльності банків; виникнення проблем із поверненням зовнішніх запозичень; посилення загрози відтоку капіталу; падіння ринкової вартості акцій банківських установ. Підсумовуючи, студентка відмітила основні заходи із управління кредитним ризиком в умовах кризових явищ.

Дослідженням напрямів вдосконалення процесу управління ризиком незбалансованої ліквідності зайнялася студентка групи БС-41 Ботунова Орися, яка зазначила основні підходи до визначення поняття ризику незбалансованої ліквідності, а також його різновиди. Доповідач розглянула заходи, необхідні для подолання надліквідності, а саме: зниження депозитних ставок; введення комісії за поповнення депозитного вкладу; обслуговування фізичних осіб лише за умови наявності емітованих цією установою платіжних карт; відновлення кредитування. У доповіді також було відзначено критерії оцінки якості банківського портфеля та фактори, що його обмежують. Серед основних завдань аналізу ліквідності банку доповідач відмітила такі як: визначення фактичної ліквідності; оцінювання відповідності фактичних значень нормативів ліквідності вимогам, які встановлені НБУ; виявлення чинників, які викликали відхилення фактичних значень показників ліквідності від нормативних вимог; аналіз стабільності ресурсної бази банку; прогнозування потреби банку в ліквідних коштах.

Із доповіддю на тему: «Управління ризиком ліквідності» виступила студентка групи БСм-52 Савчин Оксана, яка розглянула причини негативних тенденції в сфері ліквідності, а саме: скорочення припливу коштів із приватного сектора; втрата довіри з боку вкладників; знецінення національної грошової одиниці; погіршення макроекономічної ситуації; політична невизначеність. Доповідач проаналізувала динаміку активів, пасивів та простроченої заборгованості комерційних банків протягом 2005-2010 рр. Студентка окреслила заходи, реалізація яких забезпечила б досягнення оптимального співвідношення ліквідності й платоспроможності банку, зокрема: поліпшення організаційної структури банку; необхідність оцінювати ліквідність балансу шляхом розрахунку коефіцієнтів ліквідності; визначення потреби банку в ліквідних коштах хоча б на короткострокову перспективу; розробка грамотної політики управління активними й пасивними операціями.

Заслухавши доповіді, учасники наукового семінару взяли активну участь в обговоренні проблеми управління банківськими ризиками в умовах кризових явищ.

Експерт з продажу продуктів роздрібного бізнесу ПАТ «Свед Банк» Гевак Ірина Богданівна розглянула механізм виникнення простроченої заборгованості, а також зазначила шляхи зменшення обсягу проблемних позичок, серед яких: пролонгація термінів кредитування; капіталізація процентних платежів; зміна процентних ставок за кредитами, відмітивши що дані методи дають змогу зменшити обсяг відрахувань на формування обов’язкових резервів за кредитними операціями. Ірина Богданівна також відзначила практику залучення колекторських компаній для повернення готівкових кредитів.

Бандрах Ірина, студентка групи БС-43, зосередила свою увагу на взаємозв’язку кредитного, процентного та ризику незбалансованої ліквідності.

Студентка групи БС-45 Криворучко Тетяна визначила поняття валютного ризику та відмітила чинники його виникнення.

Гончук Оксана, студентка групи БС-31, дослідила вплив операційних ризиків на діяльність комерційних банків, а також розглянула їх класифікацію.

Студентка групи БС-31 Кирилів Софія відмітила напрями прояву політичного ризику, такі як: проведення операцій із рефінансування комерційних банків; процеси поглинання в банківському секторі, а також розглянула негативний вплив держави на функціонування банківської системи країни через зміни бізнес-рішень банків, заохочення до одержання підтримки із залученням зовнішніх джерел.

Підсумовуючи роботу учасників наукового семінару, голова студентського наукового гуртка Шушкевич Оксана, подякувала всім присутнім і запросила до подальшої співпраці.