Положення

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

«ГРОШОВА ПАРАДИГМА»

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентський науковий гурток «Грошова парадигма» кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету (далі – Студентський науковий гурток) є добровільним об’єднанням студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях.

1.2. Студентський науковий гурток створений при кафедрі банківської справи Тернопільського національного економічного університету (далі – ТНЕУ) на основі рішення Вченої ради Факультету банківського бізнесу від  27  червня 2008 р. (протокол № 9).

1.3. Студентський науковий гурток є неприбутковою громадською організацією студентів, що організовують свою діяльність під керівництвом викладачів кафедри банківської справи ТНЕУ.

1.3. Студентський науковий гурток діє на підставі Положення про Студентський науковий гурток, Статуту ТНЕУ та Закону України «Про вищу освіту».

1.4. Студентський науковий гурток має власну символіку та постійно діючі органи управління.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

2.1. Метою діяльності Студентського наукового гуртка є здійснення спільно із професорсько-викладацьким складом кафедри банківської справи ТНЕУ організації, координації і заохочення наукової роботи студентів Факультету банківського бізнесу ТНЕУ задля вироблення у них навиків до самостійних наукових досліджень, творчого мислення, розвитку умінь системно аналізувати економічні процеси і проблеми, публічно обстоювати і аргументувати власну позицію.

2.2. Завданнями діяльності Студентського наукового гуртка є:

2.2.1. Організація конференцій, семінарів, круглих столів, дебатів та інших наукових заходів за участю студентів, викладачів, аспірантів, науковців, фахівців банківських установ;

2.2.2. Співробітництво членів групи із студентськими науковими гуртками ТНЕУ та інших вищих навчальних закладів України і закордону, а також банківськими установами;

2.2.3. Залучення спонсорської і благодійницької допомоги на проведення студентських наукових досліджень та проведення наукових заходів;

2.2.4. Участь у формуванні спільно із професорсько-викладацьким складом кафедри банківської справи ТНЕУ програм наукової роботи студентів та забезпечення їх реалізації;

2.2.5. Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать меті створення Студентської наукового гуртка.

3. ЧЛЕНИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

3.1. Студентський науковий гурток складається з дійсних та почесних індивідуальних членів.

3.2. Дійсними членами Студентського наукового гуртка можуть стати студенти ТНЕУ, які займаються або бажають займатися науковою роботою.

3.3. Студент, який бажає стати членом Студентського наукового гуртка, подає Голові Студентського наукового гуртка заяву, в якій повинні бути зазначені його прізвище, ім’я та по-батькові, курс навчання, шифр академічної групи, напрямок наукових досліджень, яким уже займається чи планує займатися студент.

3.4. За результатами навчального року Голова Студентського наукового гуртка за погодженням із науковими керівниками з числа викладачів кафедри банківської справи ТНЕУ може рекомендувати студентів, які відзначилися особливою активністю у науковій діяльності, до нагородження грамотами чи до інших заохочень від імені деканату Факультету банківського бізнесу ТНЕУ або ректорату Університету.

3.5. Почесним членом Студентського наукового гуртка може стати будь-яка особа за рішенням Загальних звітно-виборних зборів членів Студентського наукового гуртка за особливі заслуги перед Студентським науковим гуртком або видатні досягнення в науково-дослідній роботі із питань функціонування банківської сфери.

3.6 Подвійне членство в інших наукових гуртках ТНЕУ та у Студентському науковому гуртку не допускається.

4. ПРАВА ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА:

4.1. Добровільно вступати до Студентського наукового гуртка та виходити з його складу.

4.2. Голосувати або утримуватися від голосування на Загальних звітно-виборних зборах членів Студентського наукового гуртка.

4.3. Самостійно обирати напрямок наукових досліджень.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА:

5.1. Брати участь в наукових семінарах, круглих столах, конференціях та інших наукових заходах відповідно до плану роботи Студентського наукового гуртка.

5.2. Звітувати перед головою Студентського наукового гуртка за результатами навчального року про здійснені дослідження та участь у наукових заходах.

5.3. Брати участь у Загальних звітно-виборних зборах членів Студентського наукового гуртка.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА:

6.1. Органами управління Студентського наукового гуртка є:

- Вищий орган управління Студентського наукового гуртка – Загальні звітно-виборні збори членів Студентського наукового гуртка;

- Виконавчий орган управління Студентського наукового гуртка, до складу якого входять Голова Студентського наукового гуртка, Заступники Голови Студентського наукового гуртка та Науковий секретар;

- Куратор Студентського наукового гуртка, що призначається із професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи ТНЕУ рішенням завідуючого кафедрою.

 

6.2. Загальні звітно-виборні збори членів Студентського наукового гуртка:

-   затверджують річний план роботи Студентського наукового гуртка;

- обирають Голову Студентського наукового гуртка шляхом відкритого голосування кожного року в останній тиждень травня з можливістю переобрання на цю посаду;

- мають право ініціювати і приймати рішення про звільнення Голови Студентського наукового гуртка, його заступників і Наукового секретаря від їх обов’язків за умови підтримки такого рішення відкритим голосуванням не менше 2/3 голосів присутніх на Загальних звітно-виборних зборах членів групи;

- приймають рішення щодо результатів роботи Студентського наукового гуртка за підсумками півріччя і навчального року та затверджують звіт Голови Студентського наукового гуртка.

 

6.3. Загальні звітно-виборні збори членів Студентського наукового гуртка збираються не рідше ніж двічі на рік.

 

6.4. Голова Студентського наукового гуртка:

- здійснює поточне керівництво Студентського наукового гуртка;

- приймає заяви про вступ до Студентського наукового гуртка;

- діє без доручення від імені Студентського наукового гуртка;

- розробляє за погодженням із завідуючим кафедрою банківської справи ТНЕУ річний план роботи Студентського наукового гуртка для затвердження на Загальних звітно-виборних зборах членів Студентського наукового гуртка та на засіданні кафедри банківської справи ТНЕУ;

- призначає за згодою Загальних звітно-виборних зборів членів Студентського наукового гуртка заступників Голови Студентського наукового гуртка;

- призначає за згодою Загальних звітно-виборних зборів членів Студентського наукового гуртка Наукового секретаря Студентського наукового гуртка;

- скликає Загальні звітно-виборні збори членів Студентського наукового гуртка та головує на їхніх засіданнях;

- доручає членам Студентського наукового гуртка виконання обов’язків, визначених цим Положенням;

- забезпечує виконання річного плану діяльності Студентського наукового гуртка та звітує кожних півроку про результати її діяльності перед Загальними звітно-виборними  зборами членів Студентського наукового гуртка та перед завідуючим кафедрою ТНЕУ;

- здійснює виконання інших повноважень, необхідних для реалізації мети і завдань Студентського наукового гуртка.

 

6.5. Заступники Голови Студентського наукового гуртка:

- допомагають Голові у виконанні ним своїх повноважень, передбачених цим Положенням;

- діють без доручення від імені Студентського наукового гуртка;

- виконують функції Голови Студентського наукового гуртка за його дорученням у період його відсутності;

- керують окремими напрямками діяльності Студентського наукового гуртка за дорученням Голови Студентського наукового гуртка.

 

6.6. Науковий секретар Студентського наукового гуртка:

- веде документацію та архів Студентського наукового гуртка у паперовому та електронному виді;

- приймає та відправляє кореспонденцію Студентського наукового гуртка;

- веде протоколи усіх засідань Студентського наукового гуртка.

 

6.7. Куратор Студентського наукового гуртка:

- організовує роботу Студентського наукового гуртка з боку кафедри банківської справи ТНЕУ;

- координує співпрацю членів Студентського наукового гуртка із викладачами кафедри банківської справи ТНЕУ, які є науковими керівниками досліджень студентів;

- погоджує рішення органів управління Студентського наукового гуртка із завідуючим кафедрою банківської справи ТНЕУ.

 

7. Завідувач кафедри банківської справи ТНЕУ має право на скасування будь-якого рішення, прийнятого органами управління Студентського наукового гуртка.

 

 

Голова Студентського наукового гуртка

кафедри банківської справи ТНЕУ                                         __________В.П.Гордієнко

 

Завідувач кафедри банківської справи ТНЕУ,

доктор економічних наук, професор                                       __________О.В.Дзюблюк